Estonia - Mafle

MAFLE
Go to content

Estonia

Partner
Projekti kirjeldus
 
 
Vajadus keeli ja kultuure mõista on kasvanud koos võimalusega minna elama ja töötama teistesse riikidesse.
 
Maailma poliitiline olukord on muutunud ebastabiilsemaks ja seetõttu on Euroopa Liitu saabuvate inimeste arv kasvanud dramaatiliselt. Selleks, et parandada inimese  integratsiooni- ja tööalast konkurentsivõimet, peab töö ja varjupaiga taotleja mõistma/ tundma sihtriigi kultuuri. Keelt tundmata ja kohalike inimestega suhtlemiseta on see võimatu.
 
 
Et anda kätte vahendid neile inimestele, on käesoleva projekti eesmärgiks koostada uus õppematerjal, mis sisaldaks võimalikult vähe  keele struktuure käsitlevaid ja grammatika alaseid tabeleid, vajaduspõhise kuid samal ajal kvaliteetse sõnavaraga. Töös peab leiduma visuaalset ja sümbolitel põhinevat materjali, samasugune eesti, soome, saksa, läti ja hispaania keeles ja õpetamiseks erinevate metoodikate abil.
 
Projektis osalevate oodatav osavõtjate arv on 200: projekti halduse ja läbiviimisega tegelevad inimesed igast partnerorganisatsioonist, kursusest osavõtjad- keeleõppijad ja sihtkeelt õpetavad partner organisatsioonide õpetajad.
 
 
Käesoleva projekti läbiviimisel on kasutatud erinevaid metodoloogiaid: teaduslik uurimus, ajurünnak, nõupidamine, pilootkursus keeleõppijatele ja tagasiside küsimustik. Projekti tulemusel valmib õppematerjal A1 /A2 taseme keeleõppeks viies sihtkeeles. Kõikide riikide  projektis osalenutel on kasvanud personali ja õpetajate kvalifikatsiooni tase, kultuurialane kogemus ning teadlikkus asüülitaotlejate ja tööotsijate vajaduste suhtes.
 
Julgustamaks asüülitaotlejaid ja tööotsijaid keeli õppima vajame sellist materjali, mida on lihtne käsitleda ning vajame kvalifitseeritud õpetajaid, kes julgustaksid ja abistaksid sihtkeele õppimist.
 
Loodame, et projekti tulemusel saame aidata muust kultuurilisest ja sotsiaalsest keskkonnast pärit inimeste keeleõpet muuta atraktiivsemaks, kergemaks ja kiiremini omandatavaks, ning et see võimaldaks jätkata uute projektidega liites juba koostatud maatriksile teisi EL keeli.

 
 
Läti koordineeriv partner – SIA VALODU MAPE
 
 
SIA VALODU MAPE on 15 aastase kogemusega keeltekool, mis on suunatud noorte ja täiskasvanute keeleõppele, kaasa arvatud töötud, sisserändajad ja need välismaalased, kes arendavad Lätis majandustegevust. Me võimaldame soovijatele keelekursusi grupi koosseisus või individuaalselt. Programmi koostamisel lähtume iga kliendi vajadustest. Samuti osutame laiapõhjalist tõlketeenust ettevõtjatele, mitte-tulundusühingutele ning nii kohalikele kui riiklikele ettevõtetele, aga ka üksikisikutele. Organisatsioon viib läbi mitmesuguseid hooajast lähtuvaid  tegevusi, nagu näiteks laste suvised keelekoolid, keele- kohvikud ja kultuuriüritused.

 
 
Eesti partner – Pärnumaa Kutsehariduskeskus
 
 
Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK) on kutsekool, mis asub Kagu- Eestis asuvas väikelinnas. See on riigikool umbes 150 töötaja ja üle 1200 õpilasega õppeaasta kohta. Kool tagab ametiõppe teoreetilise ja praktilise väljaõppe põhikooli ja keskhariduse haridustaseme järgselt. Peamised valdkonnad on seotud tehnika- ja teenindusega. Koostöös ettevõtetega viiakse läbi õpipoisi kursusi, milles väljaõpe kombineeritakse samaaegse töötamisega.
 
 
PKHK on kauaaegse kogemusega projektide organiseerimises ja osavõtus kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. Erasmus + projektide peamine suund on edendada koostööd rahvusvaheliste partneritega ja üha suurema arvu töötajaskonna ning õpilaste õpirändesse lähetamine. Käesoleval ajal on kool edukas mitmesuguste rahvusvaheliste projektide algatajana, koordineerijana ja partnerina.

 
 
Horvaatia partner – Dante
 
 
Täiskasvanuhariduse Institutsioon Dante asutati 1991. aastal ja see pakub mitmesuguseid kohalikke ja rahvusvahelisi täiskasvanutele mõeldud töötube, kursuseid ja programme võõrkeele õppimiseks, õpetajate väljaõppeks, ülekantavate kutseoskuste õppimiseks, ettevõtlikkuse -  ja juhtimiskoolituseks, samuti ka keele ja kutsealaste kursuste jaoks sisserännanutele.
 
 
Õppeaasta jooksul teenindame umbes 300 võõrkeeleõppijat ja meil on 12 töötajat. Asutus on populaarne ja õppeprogrammid vastavad kaasaegsetele vajadustele, andes panuse jätkusuutlikule täiskasvanuhariduse arengule regionaalsel, rahvuslikul ja Euroopa tasandil.
 
2011 aastal autasustati kooli Horvaatia Erasmus+ programmi  ja Euroopa projektide vahendamise sihtasutuse poolt keeleõppe eduka teostamise eest.
 
 
Asutusel on tihe koostöö riiklike organitega - Haridus – ja Teadusministeerium, Kutsehariduse ja täiskasvanuhariduse ametid, Horvaatia Töömobiilsuse ja Euroopa projektide ametid. Lisaks rahvuslikule koostööle omab Dante arvessevõetavat kogemust rahvusvahelises koostöös ja partnerluses, läbi viies projekte alates 2009 aastast. Osaletud on Elukestva Õppe programmis, Erasmus+ programmis (siiani 5 KA1  ja 8 KA2 projekti) ning Euroopa Sotsiaalfondis (koostöös Ungari Haridustöötajate Assotsiooniga). Dante on tavaliige Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioonis (EAEA) alates aastast 2011.
 
 
Dante on võõrustanud ja korraldanud hulgaliselt rahvusvahelisi täiskasvanuharidusega seotud kohtumisi, koolitusi ja konverentse. Kahte konverentsi rahastasid osaliselt Kesk -Euroopa Initsiatiivgrupp (CEI) mille tegevused ja võtmeteemad olid suunatud Horvaatia täiskasvanuharidusele: täiskasvanuhariduse ja tööturu vahelised sidemed (2016), ning täiskasvanuharidustöötajate professionaalne identiteet (2017). Lisaks sellele on Dante 2018 ESREA konverentsi (Globaalse ja paikse vahel: täiskasvanuharidus ja kogukonnad (BGL-ALC) korraldaja, uurimisvõrgustikus 2030 hariduslike eesmärgid ja täiskasvanuharidus.

 
 
Hispaania partner – Centro Superior Hosteleria Mediteeaneo
 
 
CSHM (Centro Superior Hosteleria Mediterraneo) on kutsehariduskeskus, millel on Valencia haridus- ja kultuuriministeeriumi tegevusluba. Peamised tegevused seonduvad toitlustusalase väljaõppe ja õpilaste oskuste treenimisega. Keskus pakub mitmesuguseid õppesuundi ja gastronoomiaalaseid nii keskmise kui kõrgema tasandi programme nagu näiteks toitlustusteenindus ja pagar, samuti ka osalemist K1 ja K2 projektides.

 
 
 
Soome partner – Learning for Integration RY
 
 
Learning for Intergration ry asutuse eesmärgiks on sisserändajate ja varjupaigataotlejate laste ja noorte keeleõppe  ja kultuurilise teadlikkuse toetamine Soomes ning teistes Põhjamaa riikides selleks, et kergendada nende integreerumist uude ühiskonda ning muuta ühiskond multikultuursemaks. Lisaks toetame rootsi keele õpet Soomes. Omame keeleõppes ja õppematerjalide loomise vallas tugevat kandepinda, ning vastavalt oma missioonile arendame keeleteadlikkust läbi mitmesuguste tegevuste nagu eelkooliealiste laste mängurühmad, keelevahetusprogrammid täiskasvanutele, keeleõppe vabavara eLearning kõikidele vanuseastmetele. Osaleme mitmetes Erasmus+ ja Nordplus immigratsiooni ja keeleõppega seotud projektides

 
 
 
Austria partner – Institut für Interdisziplinäre Bildung
 
 
THINK – mõtle väljaspool kasti,  THINK –  mõtle interdistsiplinaarselt,  THINK – mõtle innovatiivselt , THINK IIB – Institut für Interdisziplinäre Bildung
 
IIB instituut aineteülese õppe pakkujana väljendab ideede panka ja kontseptsioonide arendaja rolli  hariduses ja väljaõppes selleks, et suurendada võimalusi klientide toimetulekuks tööalaselt ja hariduse omandamisel. Valdkond ulatub digitaalsest haridussüsteemi arendamisest rahvusvaheliste hariduse ja tööturu strateegiate alaste projektideni, aga ka erinevate uurimistegevusteni. Arendustegevus ja teostus toimub meil järgnevates innovatiivsetes haridusprojektides:
 
     
  • Õppimismeetodid
 
Arendus ja uute õpetamis- ning õppimismeetodite juurutamine, samuti nagu olemasolevate meetodite kohandamine IIB tegevuses eesmärgiga õpetada ja õppida võimalikult efektiivselt ja jätkusuutlikult.
 
     
  • Koolitused
 
IIB pakub vastavalt soovitud koolitusi, keskendub  individuaalsetele õppeprogrammidele, kohandatud õppeprogrammidele ja individuaalseks kasutamiseks loodud õppeprogrammidele.
 
     
  • Juhendamine
 
Kutseõpe, kutsenõustamine, noorte tööhõive, pädevuse tõendamine.
 
 
     • Konsultatsioonid:
 
 
IIB nõustab kliente juhendamises pärit andmete analüüsi põhjal.selles osas, milline  kursus on kliendi kompetentsidest tulenevalt neile kasulik ja soodne,
 
Innovatsiooniplatvormina pakub IIB oma liikmetele võimalust tutvustada ja rakendada loovaid hariduslikke ideid.
 
Back to content