Latvia - Mafle

MAFLE
Go to content

Latvia

Partner
Projekta Apraksts
 
Nepieciešamība saprast valodas un kultūru ir augusi pateicoties iespējai mainīt darba vietu un pārcelties no valsts zu valsti. Politiskā situācija pasaulē ir kļuvusi nestabilāka, un tādēļ krasi pieaudzis to cilvēku skaits, kuri ierodas ES valstīs. Lai uzlabotu personas attīstību un nodarbinātības iespējas darba tirgū, kā arī integrētos sabiedrībā, darba un patvēruma meklētājiem ir nepieciešams izprast valsts kultūru. Tas nav iespējams bez valodas zināšanām un komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem.
Lai šādas iespējas cilvēkiem nodrošinātu, mūsu mērķis šajā projektā ir radīt jaunu mācību grāmatu ar mazāk valodu struktūrām un gramatikas grafikiem, viņu vajadzībām pielāgotu leksiku, bet vienlaikus tam vajadzētu būt kvalitatīvam materiālam, materiālam ar vairāk vizuāliem attēliem un simboliem, līdzīgu igauņu, somu, vācu un spāņu valodās un ar dažāda veida mācību metodēm skolotājiem.
Prognozētais iesaistīto dalībnieku skaits šajā projektā ir 200 cilvēki: projekta vadība un tā īstenošanas personāls no katras sadarbības organizācijas; kursa dalībnieki – valodu apguvēji un mērķa valodas skolotāji no sadarbības organizācijām.
Projekta īstenošanai izmantotās metodoloģijas ir akadēmiskā pētniecība, teorētiskā izpēte, prāta vētras, diskusijas, pilota projekta kursi valodu apguvējiem un aptaujas ar atgriezenisko saiti.
Mūsu projekta gala rezultāts ir - izveidoti mācību materiāli A1/A2 valodu līmeņa apguvējiem 5 (piecās) mērķa valodās, paaugstināts vadības un mācībspēku kvalifikācijas līmenis, kultūras un pieredzes apmaiņa, kā arī veikts pētījums par darba un patvēruma meklētājiem attiecīgajās dalībvalstīs.
Lai iedrošinātu darba un patvēruma meklētājus apgūt valodas, mums ir nepieciešami viegli īstenojami mācību materiāli un kvalificēti skolotāji, kuri iedrošina un palīdz apgūt mērķa valodu.
Mēs ceram, ka mūsu projekta rezultāts padarīs valodas apguvi saistošāku, vieglāku un ātrāku pieaugušajiem cilvēkiem, kuri nāk no dažādiem kultūras un sociālajiem slāņiem, kā arī ļaus turpināt projektu, pievienojot vēl citas ES valodas jau esošajai matricai.

Koordinators no Latvijas – SIA VALODU MAPE
 
SIA VALODU MAPE ir valodu skola ar 15 gadu pieredzi valodu mācīšanā jauniešiem un pieaugušajiem, tostarp bezdarbniekiem, imigrantiem un ārzemniekiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību Latvijā. Mēs piedāvājam valodu apgūšanas programmas grupās, kā arī individuāli. Mūsu mācību programmas ir izveidotas tā, lai tās būtu pielāgotas katra klienta vajadzībām. Mēs arī piedāvājam tulkošanas pakalpojumus privātajiem uzņēmumiem, bezpelņas organizācijām, valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kā arī privātpersonām. Mūsu valodu skola organizē vairākas sezonālas aktivitātes, tādas kā - valodu mācību nometnes bērniem, valodu kafejnīcas un kultūras pasākumus.
 
 

Sadarbības partneris no Igaunijas – Pärnumaa Vocational Education Centre
 
Pärnumaa Vocational Education Centre ir arodskola, kura atrodas mazā pilsētiņā Igaunijas dienvidrietumos. Tā ir valsts iestāde ar aptuveni 150 darbiniekiem un 1200 studentiem vienā mācību gadā. Skola nodrošina profesionālo kompetenču, zināšanu un prasmju apguvi, pamatojoties uz pamatskolas un vidusskolas izglītības programmām. Galvenās apmācību jomas ir balstītas uz tehnisko un pakalpojumu zināšanu apguvi. Ciešā sadarbībā ar darba devējiem ir izveidotas mācību programmas, kuras var apvienot ar pilnas slodzes darbu.
 
Arodskolai ir sena vēsture kā vadošajam sadarbības partnerim, piedaloties dažādos vietējos un starptautiski koordinētos projektos. Ņemot vērā Erasmus+ projektus, mūsu galvenā prioritāte ir izveidot sadarbību ar starptautiskiem sadarbības partneriem, lai iedrošinātu arvien liekāku un lielāku studentu mobilitāti un skolotāju apmaiņu. Uz doto brīdi mūsu skola ir veiksmīgs projektu veicinātājs, koordinētājs un sadarbības partneris dažādos starptautiskos projektos.
 
 

Sadarbības partneris no Horvātijas – Dante
 
Pieaugušo izglītības centrs Dante tika dibināts 1991. gadā un tas piedāvā plašu klāstu ar reģionālām un starptautiskām pieaugušo izglītības meistarklasēm, apmācības kursiem un  mācību programmām svešvalodu apgūšanai, skolotāju apmācības, uzņēmējdarbības un vadības apmācības, kā arī valodas un profesionālās izglītības apmācības kursus migrantiem. Mūsu svešvalodu kursus gada laikā apmeklē aptuveni 300 pieaugušie un mums ir 12 darbinieki. Mūsu izglītības centrs ir vispāratzīts un piedāvātās izglītības programmas ir izveidotas tā, lai atbilstu mūsdienu sabiedrības vajadzībām, veicinot ilgtspējīgu pieaugušo izglītības attīstību reģionālajā, valsts un Eiropas līmenī. 2011. gadā izglītības centrs  saņēma apbalvojumu no Horvātijas nodarbinātības un Eiropas projektu aģentūras, kā arī no Eiropas projektiem un Eiropas Komisijas, par svešvalodu apguves kompetences līmeņa celšanu.
 
Izglītības centrs cieši sadarbojas ar valsts iestādēm – Zinātnes un izglītības ministriju, Profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības aģentūru un Horvātijas nodarbinātības un Eiropas projektu aģentūru.
 
Papildus sadarbībām valsts mērogā, izglītības centram Dante ir ievērojama pieredze arī starptautiskā mērogā, realizējot Eiropas projektus kopš 2009. gada. Izglītības centrs Dante ir piedalījies Mūžizglītības projektā, Erasmus+ projektā (līdz šim 5 KA1 un 8 KA2 projektos) un  Eiropas Sociālajā fondā (sadarbībā ar Pedagogu Centra Asociāciju no Ungārijas). 2017. gadā izglītības centras Dante kļuva par Eiropas Pieaugušo Izglītības Asociācija biedru.
 
Dante ir vadījis un organizējis vairākas starptautiskas tikšanās, apmācību pasākumus un konferences saistībā ar pieaugušo izglītību. Divas no mūsu konferencēm bija daļēji finansētas no Centrāleiropas Iniciatīvas puses, kuras bija plānotas un koncentrētas uz galvenajiem jautājumiem saistībā ar pieaugušo izglītību Horvātijā: saikne starp pieaugušo izglītību un darba tirgu (2016) un pieaugušo izglītības skolotāju profesionālo identitāti (2017).
 
Turklāt, Dante ir 2018.gada ESREA konferences “Between Global and Local” organizators: pieaugušo izglītība un interešu grupa (BGL-ALC)  un 2030.gada izglītības mērķu un pieaugušo izglītības izpēte.
 

Sadarbības partneris no Spānijas – Centro Superior Hostelería Mediterráneo
 
CSHM (Centro Superior Hostelería Mediterráneo) ir profesionālās izglītības mācību centrs, kuru atzīst Valensijas Izglītības un Kultūras ministrija. Mācību centra galvenās aktivitātes ir apmācības, lai iegūtu kvalificētus cilvēkus ēdienu gatavošanas jomā. Tas piedāvā plašu izglītības programmu klāstu, atbilstoši vidējam un augstākam profesionālās izglītības līmenim kulinārijā, piem., ēdienu un konditorejas izstrādājumu gatavošanā, kā arī iesaistīšanos K1 un K2 projektos.
 
 

Sadarbības partneris no Somijas - LEARNING FOR INTEGRATION RY
 
Learning for Integration ry misija ir veicināt valodu mācības un kultūras sensitivitāti starp migrantiem, immigrantiem un bēgļu bērniem un jauniešiem Somijā un citās Ziemeļvalstīs, lai veicinātu viņu iekļaušanos jaunā kultūrā un attīstītu multikultulāru sabiedrību. Papildus tam, mūsu mērķis ir atbalstīt zviedru valodas mācīšanu Somijā.
 
Mums ir spēcīga vēsture valodu apmācībā un mācību materiālu izveidē, ko mēs esam gatavi izmantot mūsu misijā, lai attīstītu valodu izpratni caur aktivitātēm kā, piem., rotaļu grupas pirmsskolas vecuma bērniem, valodu apmaiņas grupas pieaugušajiem un bezmaksas mācību materiāli un e-apmācību iespējas visām vecuma grupām. Mēs arī piedalamies vairākos Erasmus+ un NordPlus projektos, kas ir saistīti ar imigrāciju un valodu mācību.
 
 

Sadarbības partneris no Austrijas – Institut für Interdisziplinäre Bildung
 
 
DOMĀ ārpus robežām - DOMĀ starpdisciplināri - DOMĀ inovatīvi -
DOMĀ IIB – Institut für Interdisziplinäre Bildung
 
IIB starpdisciplinārās izglītības institūts redz sevi kā ideju avotu un konceptu izstrādātāju izglītībā un apmācībās, lai palielinātu iespējas izglītības un darba tirgū. IIB darbības sfēra ir sākot no digitālās skolu attīstības līdz starptautiskiem izglītības un darba tirgus projektiem, kā arī individuāli pētniecības pasākumiem.
 
Mūsu komanda izstrādā un realizē inovatīvus izglītības projektus šādās jomās:
 
·        Mācīšanās metodes:
 
Jaunu mācību un apmācīšanas metožu izstrāde un ieviešana, kā arī esošo metožu pielāgošana ir īpaši svarīga IIB, lai varētu mācīt un mācīties pēc iespējas efektīvāk un ilgtspējīgāk.
 
·        Apmācības:
 
IIB piedāvā arī individuāli pielāgotas apmācības un koncentrējas uz individuālo mācību programmu, pielāgotu mācību programmu un pašmācību programmu.
 
·        Koučings:
 
Profesionālā izvēle, profesionālā orientācija, jauniešu nodarbinātība, kompetenču paaugstināšana.
 
·        Konsultācijas:
 
IIB konsultē klientus, kuri kursi ir noderīgi un izdevīgi, balstoties uz viņu kompetencēm, kas tiek izanalizēts koučinga laikā.
 
IIB kā inovācijas platforma, piedāvā saviem biedriem iespēju ieviest un īstenot radošas izglītības apguves idejas.
Back to content